09.10.2014 Informácia pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

09.10.2014

Informácia pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Na základe zákona č.205/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, s nadobudnutím účinnosti od 1.10.2014, Vám správca Vášho bytového domu -    spoločnosť Bytterm, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina oznamuje nasledovné :

- § 8b, odsek 2 sa dopĺňa o písmeno l), na základe ktorého bude spoločnosť Bytterm a.s. Žilina priebežne zverejňovať na  svojej webovej   stránke www.bytterm.sk v položke „Obstarávanie tovarov a služieb“ ich obstaranie pre jednotlivé bytové domy nasledovným spôsobom:

1) pri použití finančných prostriedkov týkajúcich sa obstarávania tovarov a služieb do 1 000 EUR s DPH rozhoduje v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy zvolený zástupca vlastníkov bytového domu, alebo zvolení zástupcovia vlastníkov jednotlivých vchodov /v prípade, ak nie je zvolený zástupca vlastníkov za bytový dom/ na základe vystavenej žiadanky pre správcu.

 Vlastník bytového domu získa prehľad o obstaraných tovaroch a službách /s cenou obstarania do 1 000 EUR s DPH/  na www.bytterm.sk po obdržaní prístupového hesla na WEBDOMUS, ktoré si osobne prevezme v sídle správcu na Saleziánskej ulici 4 v Žiline, na č. dverí 200 v stránkových dňoch. Prístupové heslo umožní vlastníkovi prezeranie dokumentu „Fond opráv – Sumár objektu“, v ktorom je zverejnený prehľad čerpania finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv domu. V dokumente „Fond opráv – Sumár objektu“ je v kolonke „Dátum“ uvedený deň zápisu položky po jej uhradení zhotoviteľovi, v kolonke „Doklad“ je uvedené číslo faktúry, v kolonke „Text“ sú v poradí za sebou zverejnené údaje: 
firma, číslo objednávky, predmet obstarania a v kolonke „Suma“ dohodnutá výška úhrady za obstaraný tovar alebo vykonanú službu. 
Aktualizáciu údajov v dokumente zabezpečí správca vždy po 15. dni nasledujúceho mesiaca.    
 

2) pri použití finančných prostriedkov týkajúcich sa obstarávania tovarov a služieb nad 1 000 EUR s DPH rozhoduje v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy nadpolovičná väčšina vlastníkov bytového domu na základe predloženej žiadanky zo strany zástupcu vlastníkov bytového domu správcovi alebo zvolení zástupcovia vlastníkov jednotlivých vchodov /v prípade, ak nie je zvolený zástupca vlastníkov za bytový dom/, poprípade zvolená pracovná s kupina z vlastníkov bytového domu s kompetenciami, ktoré im určila schôdza vlastníkov bytového domu.

Vlastník bytového domu získa prehľad o obstaraných tovaroch a službách /s cenou obstarania nad 1 000 EUR s DPH/ na www.bytterm.sk, kde v položke „Obstarávanie tovarov a služieb“ je za príslušný kalendárny rok zverejnený pre každý bytový dom nasledujúci rozsah informácií: predmet obstarania tovaru alebo služby, adresa bytového domu, spôsob výberu zhotoviteľa, vybraný zhotoviteľ a cena s DPH, č. objednávky, č. zmluvy o dielo, poskytnutá záloha v prípade, že bola schválená, spôsob financovania obstarania tovaru alebo služby.

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac