Elektroinštalačná činnosť


Staré rozvody môžu ohroziť vašu bezpečnosť.

Požiadavkám súčasných noriem a predpisov však elektroinštalácie v budovách postavených pred dvadsať a viac rokmi dnes už nevyhovujú, sú poddimenzované a je potrebné ich rekonštruovať. Prax však býva taká, že pri rekonštrukciách menšieho rozsahu kladieme dôraz najmä na estetické hľadisko, takže kým elektroinštalácia ukrytá pod omietkami plní svoju funkciu, necítime nutnosť ju meniť. Pri takomto prístupe je však len otázkou času, kedy inštalácia zlyhá a my budeme musieť riešiť havarijný stav, ktorému sme mohli predísť.

Preto by sme si mali uvedomiť, že bezpečnosť a funkčnosť elektrickej inštalácie má svoj význam, a je nutné postarať sa o jej rekonštrukciu, kým nie je neskoro.

Medený je najbezpečnejší

revizie elektriny, revizie plynu, revizie vytahov

Dnešné požiadavky noriem napríklad zakazujú vo vnútorných inštaláciách používať hliníkové vodiče, nemožno ani mechanicky spájať hliníkové a medené vodiče. Jediným správnym riešením je výmena celého vodiča až k ističu za medený.

Materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň. Už pri samotnom návrhu sa musí počítať aj so stále sa zvyšujúcimi požiadavkami na elektronické vybavenie budovy.

Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť požiar

Rozvody boli vždy dimenzované pre základné vybavenie domácností spotrebičmi, ktoré zodpovedali svojej dobe. Nárast súčasne používaných spotrebičov oproti minulosti spôsobil zvýšenie odberu elektrického prúdu. Pre ilustráciu, pokiaľ zapojíme do zásuvky, ktorá je dimenzovaná na celkový odber napríklad 6A, spotrebiče s odberom vyšším, dochádza k nadmernému prúdovému zaťaženiu poddimenzovaného vodiča, ktoré spôsobuje jeho veľké zohrievanie, čo môže mať za následok vznik požiaru. Ďalším problémom je rozloženie zásuviek. Tie boli takisto projektované úmerne počtu spotrebičov v danom období. Alternatívnym riešením je použitie rozdvojok, predlžovacích šnúr s viacerými zásuvkami, ktoré sú takisto potenciálnym zdrojom možných úrazov a materiálnej škody.

Kedy pristúpiť k rekonštrukcii elektroinštalácie v spoločných častiach bytového domu

Rekonštrukcia rozvodov inštalácií(vodovodu, kanalizácie, plynu)patrí medzi prvé práce, ktoré je potrebné pri celkovej rekonštrukcii bytu urobiť. Hneď po nich nasleduje rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie. Vtedy majú už vlastníci vedomosti, kadiaľ vedú potrubia iných médií, aby sa tak vyhli prípadným kolíziám jednotlivých inštalácií, a majú už predstavu o tom, kde a aké spotrebiče plánujú umiestniť. Aj keď elektroinštalácia má svoje presné pravidlá, môže sa na rozdiel od potrubných vedení viesť pohodlnejšie, nakoľko sa dokáže prispôsobiť ostatným vedeniam.

Individuálne neodborné riešenia nie sú vhodným riešením

Elektroinštalácie v bytových domoch často nabádajú vlastníkov bytov a nebytových priestorov k laickým zásahom pri navrhovaní, realizácii alebo opravách. Tieto zásahy, zvlášť pri neodbornej a nedôslednej montáži alebo opravách, sú pomerne často nebezpečné pre osoby, ktoré ich uskutočňujú, ale aj pre ostatných užívateľov týchto zariadení. V konečnom dôsledku môžu byť rizikom aj pre obyvateľov celého domu.

Časti elektrickej inštalácie v bytovom dome

Elektrická inštalácia v spoločných priestoroch bytového domu je odberným elektrickým zariadením, ktoré sa považuje za spoločné zariadenie domu podľa zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení posledných noviel, pričom sa skladá z:

  • prívodného vedenia nízkeho napätia do 1 000 V za elektrickou prípojkou:
    • hlavné domové vedenie
    • odbočky k elektromerom
    • vedenia od elektromeru k podružným rozvádzačom, prípadne priamo do jednotlivých bytových rozvodníc
  • rozvádzačov a rozvodníc
  • rozvodu za rozvádzačmi a rozvodnicami

Hlavné domové vedenie sa musí vyhotoviť tak, aby jeho výmena bola možná bez stavebných zásahov, napr. v rúrkach, kanáloch, lištách,dutinách konštrukcií.
 

Rozvody elektroinštalácie a postavenie správcu

Bytový dom má pre spoločné užívanie a spoločnú potrebu technické zariadenia, ktoré vyžadujú starostlivosť a plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov. Povedané inými slovami, zákon o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) sa vzťahuje na spoločné časti a zariadenia bytového domu. Z predpisov vyplývajú povinnosti pre vlastníkov bytového domu, pričom túto starostlivosť zákon o BOZP deleguje na správcov.

Ako správne postupovať

V každom prípade treba dodržiavať pravidelné revízie a odstraňovať zistené nedostatky. Vzhľadom na vek rozvodov v niektorých bytových domoch je najrozumnejším riešením ich výmena hlavne tam, kde sú vykazované nedostatky pri pravidelných kontrolách. Prípadný požiar ohrozuje každého v dome a jeho riziko je príliš vysoké.

Kto môže projektovať elektroinštaláciu

Elektrotechnik-špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradených technických zariadení.

Ako správne rekonštruovať

Ak nemáme patričné vzdelanie, akýkoľvek zásah do elektroinštalácie musíme zveriť do rúk odborníka – elektroinštalatéra, ktorý presne vie, ako inštaláciu vytvoriť podľa platných noriem a predpisov, pričom v kúpeľniach existujú špeciálne požiadavky na umiestnenie a vyhotovenie vedení, spínačov, zásuviek a ďalších spotrebičov. Ak sú elektromery umiestnené pôvodne vnútri bytu alebo domu, pri rekonštrukcii dodávateľ elektriny prísne vyžaduje umiestniť nový elektromerový rozvádzač na verejne prístupnom mieste. V bytových domoch sa dajú elektromery umiestniť (pokiaľ nie sú) na spoločných chodbách, čo je určitým kompromisom, lebo aj spoločné chodby sa zatvárajú pred vstupom zvonka. Vývoj v tejto oblasti smeruje k tomu, že v budúcnosti sa elektromery budú odčítavať diaľkovo, zatiaľ však platia uvedené požiadavky.

Záver

Dá sa povedať, že elektroinštalácie slúžia dobre vtedy, ak si ich prítomnosť neuvedomujeme a používame elektrické spotrebiče bez toho, aby sme boli akokoľvek obmedzovaní.

Aj skryté nedostatky, prípadne zanedbania bezpečnostných predpisov, predstavujú potenciálne ohrozenie, v lepšom prípade iba možný zdroj porúch. Revíziu elektroinštalácie v spoločných priestoroch bytového domu zabezpečuje správca v zmysle platnej vyhlášky každých päť rokov.

Ak chceme zistiť skutočný stav elektroinštalácie v domácnosti i to, či spĺňa požiadavky noriem, môžeme sa obrátiť opäť na revízneho technika. Ten na základe vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky zistí prípadné nedostatky a takisto poradí, ako môžeme tieto poruchy odstrániť. Pravidelnými revíziami teda predídeme krízovým situáciám a budeme sa môcť spoľahnúť, že naša elektroinštalácia je plne funkčná a pripravená splniť všetky naše nároky.


V prípade záujmu o bližšie informácie prosím neváhajte kontaktovať našich pracovníkov:

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac