Výroba a rozvod tepla

Prečo teplo od nás?

  • nepretržitá dodávka tepla a teplej vody
  • maximálne využitie tepelných zdrojov z hľadiska hospodárnosti
  • nepretržitý proces starostlivosti, rekonštrukcie a modernizácie tepelných zariadení
  • znižovanie dopadov na životné prostredie
  • havarijná služba

Základné informácie

Prioritou divízie tepelného hospodárstva, ktorá je súčasťou akciovej spoločnosti BYTTERM, je zásobovanie teplom a teplou vodou bytovo-komunálnu sféru v meste Žilina.

 

V súčasnosti prevádzkujeme 107 tepelných zariadení, z toho:

  • 54 parných, horúcovodných a teplovodných výmenníkových staníc (VS) Vlčince, Solinky, Hliny a Mesto
  • 5 veľkých plynových kotolní (VPK) Hájik
  • 24 malých plynových kotolní (MPK)
  • 24 domových kompaktných odovzdávacích staníc – KOS 

Teplom zásobujeme viac ako 22 200 bytov a ďalšie nebytové priestory (školské a predškolské zariadenia, obchodné a administratívne budovy). Celkovo až 85% tepla na vykurovanie a teplú vodu vyrábame vo výmenníkových staniciach a dodávame konečným spotrebiteľom. Potrebné teplonosné médium na výrobu tepla a teplej vody vo výmenníkových staniciach nakupujeme od MH Teplárenského holdingu, a.s., závodu Žilina. Zostávajúcich 15% tepla na vykurovanie a teplú vodu vyrábame a dodávame z plynových kotolní.

Starostlivosť o energetické zariadenia

S výrobou a dodávkou tepla a teplej vody súvisí i technický stav jednotlivých tepelných zariadení. Vzhľadom k tomu, že tepelné zariadenia sú v nepretržitej prevádzke počas celého roka, prakticky priebežne riešime a udržiavame technologické zariadenia v plynulom chode. Realizujeme také práce, ktoré nemajú vplyv na plynulý chod tepelných zariadení, t.j. na dodávku tepla a teplej vody. Týka sa to hlavne pretesňovania prírub, výmena tlakomerov, teplomerov, oprava obehových a cirkulačných čerpadiel, frekvenčných meničov, opravy servopohonov, plynových kotlov, horákov, odstraňovanie nedostatkov po revíziach, atď.. To je len malá ukážka z množstva nevyhnutnej údržby, ktorú treba zabezpečiť a realizovať pre plynulý chod tepelných zariadení.

V letných mesiacoch, počas ktorých sa nedodáva teplo, sa realizujú práce ako chemické čistenia, kompletná údržba riadiacich a prenosových systémov, výmena obehových čerpadiel, čistenie výmenníkov a filtrov, oprava a servis meračov tepla a teplej vody, práce spojené s hydraulickým vyregulovaním systémov, atď..

 

Predmetné práce zabezpečujeme vlastnou, prípadne dodávateľskou údržbou.

Každý rok sú prioritou v tepelnom hospodárstve investičné akcie. Modernizáciou tepelných zariadení a sekundárnych rozvodov sa celá zastaraná technológia, vrátane riadiaceho systému, nahrádza novou, t.j. modernejšou, ale hlavne úspornejšou, kedy sa v konečnom dôsledku zvyšuje nielen účinnosť daného zariadenia, ale aj celková jeho hospodárnosť. Nemenej dôležitou súčasťou predmetných modernizácií tepelných zariadení sú úspornejšie technológie aj z hľadiska spotreby elektrickej energie, ako zabudované frekvenčné meniče a účinníky jalovej energie. Taktiež v rámci investícií vymieňame pôvodné sekundárne rozvody tepla a teplej vody za nové predizolované potrubia, ktorých kvalita oproti predchádzajúcim je neporovnateľná. Tieto opatrenia majú značný vplyv na celkové znižovanie nákladov, ako aj mernej spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, pričom kvalita dodávok zostáva zachovaná. Bytterm, a.s. investuje každý rok nemalé finančné prostriedky do modernizácie výmenníkových staníc, plynových kotolní a výmeny rozvodov.

Merače tepla a vodomery

Neodmysliteľnou súčasťou dodávky tepla a teplej vody je v zmysle platnej legislatívy povinnosť ich merania. Všetky merače a vodomery pravidelne meteorologicky overujeme a ciachujeme v zmysle vyhlášky č. 161/2019 Z.z. a zákona č. 157/2018 Z.z., prípadne ďalšej platnej legislatívy. 

Revízie

V oblasti revízií vykonávame pravidelné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a pravidelné kontroly komínov plynových kotolní v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z.z., prípadne ďalšie kontroly v zmysle platnej legislatívy.

Dispečingy - riadenie tepelných zariadení

Nepretržitá prevádzka tepelných zariadení, okrem malých plynových kotolní, je riadená automaticky z centrálnych dispečingov – jeden pre výmenníkové stanice a jeden pre plynové kotolne a KOS na sídlisku Hájik. V týchto tepelných zariadeniach sú použité moderné riadiace systémy s prenosmi na dispečingy, kde okrem iného majú dispečeri k dispozícií aj havarijnú službu v profesiách kúrenár, vodár, elektrikár a meranie a regulácia.

Požiadavky vlastníkov bytov a odberateľov tepla:

 

Dispečing mesto (VS) – 763 16 67, 724 96 14
Dispečing Hájik (VPK) – 566 20 00
Vrátnica – havarijná služba – 723 22 50, 763 33 96

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac