Výroba a rozvod tepla

Prečo teplo od nás?

 • nepretržitá dodávka tepla a teplej vody
 • maximálne využitie tepelných zdrojov z hľadiska hospodárnosti
 • nepretržitý proces starostlivosti, rekonštrukcie a modernizácie tepelných zariadení
 • znižovanie dopadov na ekológiu
 • jedna z najnižších cien v tepelnej energetike
 • havarijná služba

Základné informácie

Prioritou divízie tepelného hospodárstva, ktorá je súčasťou akciovej spoločnosti BYTTERM, je zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina. Ďalej poskytujeme služby spojené s prevádzkovaním tepelných zariadení a súčinnosť pri realizácii hydraulického vyregulovania domov a bytov.

V súčasnosti prevádzkujeme 81 tepelných zariadení, z toho:

 • 48 parných a horúcovodných výmenníkových staníc (VS) - Vlčince, Solinky, Hliny, mesto
 • 5 veľkých plynových kotolní (VPK) - Hájik + 4 malé plynové kotolne (MPK) - Hájik
 • 20 samostatných kompaktných odovzdávacích staníc (KOS) - Hájik
 • 28 malých plynových kotolní (MPK) - mesto

Celkový výkon tepelných zariadení predstavuje 165 MW v členení:

 • parné VS – 90 MW
 • horúcovodné VS – 53 MW
 • plynové kotolne – 22 MW

Teplom zásobujeme viac ako 21 700 bytov a ďalšie nebytové priestory (školské a predškolské zariadenia, obchodné a administratívne budovy).
Celkovo až 89% tepla na vykurovanie a teplú vodu vyrábame vo výmenníkových staniciach a dodávame konečným spotrebiteľom. Potrebné teplonosné médium (hlavne paru) na výrobu tepla a teplej vody vo výmenníkových staniciach nakupujeme od Žilinskej teplárenskej,a.s.. Zostávajúcich 11% vyrábame a dodávame teplo na vykurovanie a teplú vodu z plynových kotolní.

Starostlivosť o energetické zariadenia

S výrobou a dodávkou tepla a teplej vody súvisí i technický stav jednotlivých tepelných zariadení. Vzhľadom k tomu, že tepelné zariadenia sú v nepretržitej prevádzke, počas celého roka prakticky priebežne riešime a udržiavame technologické zariadenia v plynulom chode. Realizujeme také práce, ktoré nemajú vplyv na plynulý chod tepelných zariadení, t.j. na dodávke tepla a teplej vody.
Týka sa to hlavne pretesňovania prírub, výmena tlakomerov, teplomerov, oprava obehových a cirkulačných čerpadiel, kondenzačných hrncov, opravy servopohonov, plynových kotlov, rúrkovnice, odstraňovanie nedostatkov po revíziach. To je len malá ukážka z množstva nevyhnutnej údržby, ktorú treba zabezpečiť a zrealizovať pre plynulý chod tepelných zariadení.
Finančný náklad, ktorý Bytterm,.a.s. vynakladá do potrebnej údržby tepelných zariadení a rozvodov, predstavuje každoročne cca 880.000,- Eur.

V letných mesiacoch, počas ktorých sa nedodáva teplo, sa realizujú také práce ako zabrusovanie ventilov, chemické čistenia bojlerov, kompletná údržba riadiacich systémov, výmena obehových čerpadiel, čistenie výmenníkov a filtrov, oprava a servis meračov tepla a teplej vody, práce spojené s hydraulickým vyregulovaním systémov, atď.

Predmetné práce zabezpečujeme vlastnou, prípadne dodávateľskou údržbou.

Každý rok sú prioritou v tepelnom hospodárstve investičné akcie. Modernizáciou tepelných zariadení a sekundárnych rozvodov sa celá zastaraná technológia nahrádza novou, t.j. modernejšou, ale hlavne úspornejšou, kedy sa v konečnom dôsledku zvyšuje nielen účinnosť daného zariadenia, ale i celková jeho hospodárnosť. Nemenej dôležitá súčasť predmetných modernizácií tepelných zariadení sú úspornejšie technológie z hľadiska spotreby elektrickej energie, so zabudovanými frekvenčnými meničmi. Ďalej pôvodné výmenníkové stanice plne modernizujeme na kompaktné odovzdávacie stanice s doskovými výmenníkmi tepla, s rýchloohrevom vody a s modernizovaným riadiacim systémom. U plynových kotolní dochádza plne k výmene zastaraných kotlov za účinne kondenzačné kotle.
Taktiež sekundárne rozvody tepla a teplej vody vymieňame za nové predizolované potrubia, ktorých kvalita oproti predchádzajúcim je neporovnateľná.
Tieto opatrenia majú značný vplyv na celkové znižovanie nákladov, mernej spotreby tepla, ako pri vykurovaní tak i pri teplej vode, pričom kvalita dodávok zostáva zachovaná.
 Bytterm,a.s. do modernizácie výmenníkových staníc, plynových kotolní a výmeny rozvodov investuje každý rok cca 800.000,-Eur

Merače tepla a vodomery

Neodmysliteľnou súčasťou na rovnomerné dodanie tepla a teplej vody ku konečným odberateľom je hydraulické vyregulovanie domu, bytu. Taktiež v rámci spotreby tepla a teplej vody sú podľa platnej legislatívy osadenia meračov tepla a teplej vody. Merače tepla sa postupne zabudovávajú od tepelného zariadenia, na päte (vstupe) objektu a v samotnom byte. Taktiež vodomery na spotrebu teplej vody sú osadené od tepelného zariadenia, cez meraciu stanicu na vstupe do objektu až po meranie u konečného spotrebiteľa. Všetky tieto merače a vodomery sa pravidelne meteorologicky overujú, ciachujú v zmysle vyhlášky č. 210/2000 Z.z. a zákona          č. 142/2000 Z.z., prípadne ďalšej platnej legislatívy.

Revízie

V oblasti revízií vykonávame pravidelné skúšky, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ďalej vykonávame pravidelné kontroly komínov plynových kotolní v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z.z., prípadne ďalšej platnej legislatívy.

Dispečingy - riadenie tepelných zariadení

Celá nepretržitá prevádzka tepelných zariadení, okrem malých plynových kotolní, je riadená automaticky z centrálnych dispečingov – jeden pre VS a jeden pre plynové kotolne a KOS na sídlisku Hájik. V týchto VS a VPK sú použité moderné riadiace systémy s prenosmi na dispečingy. Dispečeri majú k dispozícií i havarijnú službu profesie kúrenár, meranie a regulácia.

Požiadavky vlastníkov bytov a odberateľov tepla:

Dispečing mesto (VS) – 763 16 67, 724 96 14
Dispečing Hájik (VPK) – 566 20 00
Vrátnica – havarijná služba – 7232250, 763 33 96

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac