Komplexné služby

Úkony správcu Bytterm a.s. Žilina zahrnuté v poplatku za výkon správy

 
1) Technické úkony správcu
 
* zabezpečenie evidencie opráv a údržby spoločných častí, zariadení domu a pozemku od prijatia žiadavky cez zmluvné zabezpečenie diela, jeho realizáciu, až po prevzatie prác objednávateľom diela alebo zástupcom vlastníkov, vrátane evidencie úhrad zhotovitelovi a riešenie prípadných reklamácií v záručnej dobe,
* zabezpečovanie výberových konaní na základe požiadavky vlastníkov bytového domu za účelom výberu najvýhodnejšieho zhotoviteľa diela,
* vyhľadávanie závad na spoločných častiach a zariadeniach domu so zisťovaním ich príčin a s návrhom riešení na ich odstránenie,
* návrh preventívnej údržby domového fondu podľa platných noriem,
* evidencia termínov odborných prehliadok zdvíhacích zariadení podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia termínov odborných prehliadok elektrických zariadení podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia termínov odborných prehliadok plynových technických zariadení podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia termínov odborných prehliadok a čistenia komínov podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia bytových meradiel na SV vrátane termínov odpočtov a kontroly montáže meradiel v zmysle platnej legislatívy,
* evidencia bytových meradiel na TÚV vrátane termínov odpočtov a kontroly montáže meradiel v zmysle platnej legislatívy,
* evidencia pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov vrátane termínov odpočtov a kontroly montáže meradiel v zmysle platnej legislatívy,
* evidencia termínov odborných prehliadok požiarnych vodovodov a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* kontrola vybavenosti bytových domov prostriedkami požiarnej ochrany v zmysle platnej legislatívy,
* zmluvné zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie spoločných priestorov bytového domu,
* zmluvné zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre bytový dom,
* zmluvné zabezpečenie dodávky studenej vody a odvádzanie odpadových vôd,
* zmluvné zabezpečenie servisných zmlúv na zdvíhacie zariadenia,
* zmluvné zabezpečenie dodávky elek.E. do spoločných častí a zariadení BD,
* komunikácia so zástupcami bytových domov pri riešení opráv a údržby v bytovom dome,
* vybavovanie korešpondencie vlastníkov bytov a NP,
* vykonávanie 1x ročne domovej schôdze vlastníkov domu v zmysle Zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení posledných noviel,
* príprava správy o činnosti správcu týkajúcu sa spravovaného bytového domu,
* vedenie evidencie dodávateľských faktúr, kontrola správnosti fakturovaných
výkonov, čo do množstva a kvality
* vedenie fondu prevádzky, údržby a opráv domu, jeho tvorby a čerpanie,
* zastupovanie vlastníkov bytových domov pri poistných udalostiach (zdokumentovanie a nahlásenie škodovej udalosti poisťovni, komunikácia s poisťovňou),
* archivovanie dokumentácie týkajúcej sa spravovaného majetku v určených úložných termínoch,
* príprava a vypracovanie zmlúv na upratovacie práce s firmami,
 
 
2)  Ekonomické úkony
 
* vedenie ekonomickej agendy (úhrada faktúr, …..),
* vedenie účtovníctva,
* vedenie evidencie platieb za služby spojené s užívaním bytov a NP a plateb do fondu prevádzky, údržby a opráv,
* oznamovanie zmien výšky mesačných preddavkov za služby spojené s užívaním bytov a NP pri hromadných zmenách,
* výpočet zmeny výšky mesačných preddavkov za služby spojené s užívaním bytov a NP,
* evidencia platieb prijatých v hotovosti od vlastníkov v pokladni,
* mesačne vždy do 15.dňa nasledujúceho mesiaca vykonanie ucelenej účtovnej uzávierky za predchádzajúci mesiac,
* zaúčtovanie a kontrola skutočných fakturovaných nákladov za teplo, TÚV, SV, elektrickém energie, vrátane riešenia reklamácií,
* kontrola úhrad faktúr bytového domu za vykonané práce a služby,
* zriadenie poistenia bytového domu
* ročné vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov a NP vždy k 31.5. nasledujúceho roka,
* vyhotovenie ročnej uzávierky pre bytové domy,
* spracovanie podkladov k daňovým a odvodovým povinnostiam,
* doručenie ročného vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov a NP ich vlastníkom
* vrátenie preplatkov a inkasovanie nedoplatkov z ročného vyúčtovania,
* vedenie evidencie dodávateľských faktúr,
* sledovanie termínov splatnosti úhrad faktúr za dodávku médií a poskytované služby,
* evidencia splátkových kalendárov poskytovaných zhotovitelmi prác při ich nedostatku na fonde prevádzky, údržby a opráv,
* evidencia aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytov a NP v bytovom dome,
 
 
 
3) Právne úkony správcu
 
* posudzovanie uzatváraných zmlúv o dielo so zhotoviteľmi prác,
* vyhotovovanie a zasielanie písomných upomienok dlžníkom z radov vlastníkov bytov a NP,
* zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vlastníkov bytov a NP,
* pri súdnom vymáhaní zabezpečenie postupu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku,
* poradenská činnosť voči vlastníkom bytov a NP pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku, činnosťou tretích osôb, alebo činnosťou vlastníkov bytov a NP,
* podávanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo NP na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, zákona č. 182/1993 Z.z. v znení posledných noviel,
 
 
 
4) Iné
 
* podávanie dotazov, pripomienok na kompetentné štátne orgány, ZBHS a pod., týkajúce sa spravovaného majetku,
* poradenská činnosť týkajúca sa obnovy bytových domov financovaných zo ŠFRB, úverov z bankových inštitúcií alebo fondu prevádzky, údržby a opráv,
* poradenská činnosťpri odstraňovaní systémových porúch bytových domov s podporou MV RR SR,
* doporučenie vhodných a dostupných realizačných firiem, projektantov, stavebného dozoru, audítorov, bankových inštitúcií etablovaných na trhu a pod., na základe požiadavky vlastníkov,

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac