Komplexné služby

Úkony správcu Bytterm a.s. Žilina zahrnuté v poplatku za výkon správy

 
1) Technické úkony správcu
 
* zabezpečenie evidencie opráv a údržby spoločných častí, zariadení domu a pozemku od prijatia žiadavky cez zmluvné zabezpečenie diela, jeho realizáciu, až po prevzatie prác objednávateľom diela alebo zástupcom vlastníkov, vrátane evidencie úhrad zhotovitelovi a riešenie prípadných reklamácií v záručnej dobe,
* zabezpečovanie výberových konaní na základe požiadavky vlastníkov bytového domu za účelom výberu najvýhodnejšieho zhotoviteľa diela,
* vyhľadávanie závad na spoločných častiach a zariadeniach domu so zisťovaním ich príčin a s návrhom riešení na ich odstránenie,
* návrh preventívnej údržby domového fondu podľa platných noriem,
* evidencia termínov odborných prehliadok zdvíhacích zariadení podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia termínov odborných prehliadok elektrických zariadení podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia termínov odborných prehliadok plynových technických zariadení podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia termínov odborných prehliadok a čistenia komínov podľa STN a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* evidencia bytových meradiel na SV vrátane termínov odpočtov a kontroly montáže meradiel v zmysle platnej legislatívy,
* evidencia bytových meradiel na TÚV vrátane termínov odpočtov a kontroly montáže meradiel v zmysle platnej legislatívy,
* evidencia pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov vrátane termínov odpočtov a kontroly montáže meradiel v zmysle platnej legislatívy,
* evidencia termínov odborných prehliadok požiarnych vodovodov a evidencia odstránenia závad po odborných prehliadkach,
* kontrola vybavenosti bytových domov prostriedkami požiarnej ochrany v zmysle platnej legislatívy,
* zmluvné zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie spoločných priestorov bytového domu,
* zmluvné zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre bytový dom,
* zmluvné zabezpečenie dodávky studenej vody a odvádzanie odpadových vôd,
* zmluvné zabezpečenie servisných zmlúv na zdvíhacie zariadenia,
* zmluvné zabezpečenie dodávky elek.E. do spoločných častí a zariadení BD,
* komunikácia so zástupcami bytových domov pri riešení opráv a údržby v bytovom dome,
* vybavovanie korešpondencie vlastníkov bytov a NP,
* vykonávanie 1x ročne domovej schôdze vlastníkov domu v zmysle Zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení posledných noviel,
* príprava správy o činnosti správcu týkajúcu sa spravovaného bytového domu,
* vedenie evidencie dodávateľských faktúr, kontrola správnosti fakturovaných
výkonov, čo do množstva a kvality
* vedenie fondu prevádzky, údržby a opráv domu, jeho tvorby a čerpanie,
* zastupovanie vlastníkov bytových domov pri poistných udalostiach (zdokumentovanie a nahlásenie škodovej udalosti poisťovni, komunikácia s poisťovňou),
* archivovanie dokumentácie týkajúcej sa spravovaného majetku v určených úložných termínoch,
* príprava a vypracovanie zmlúv na upratovacie práce s firmami,
 
 
2)  Ekonomické úkony
 
* vedenie ekonomickej agendy (úhrada faktúr, …..),
* vedenie účtovníctva,
* vedenie evidencie platieb za služby spojené s užívaním bytov a NP a plateb do fondu prevádzky, údržby a opráv,
* oznamovanie zmien výšky mesačných preddavkov za služby spojené s užívaním bytov a NP pri hromadných zmenách,
* výpočet zmeny výšky mesačných preddavkov za služby spojené s užívaním bytov a NP,
* evidencia platieb prijatých v hotovosti od vlastníkov v pokladni,
* mesačne vždy do 15.dňa nasledujúceho mesiaca vykonanie ucelenej účtovnej uzávierky za predchádzajúci mesiac,
* zaúčtovanie a kontrola skutočných fakturovaných nákladov za teplo, TÚV, SV, elektrickém energie, vrátane riešenia reklamácií,
* kontrola úhrad faktúr bytového domu za vykonané práce a služby,
* zriadenie poistenia bytového domu
* ročné vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov a NP vždy k 31.5. nasledujúceho roka,
* vyhotovenie ročnej uzávierky pre bytové domy,
* spracovanie podkladov k daňovým a odvodovým povinnostiam,
* doručenie ročného vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov a NP ich vlastníkom
* vrátenie preplatkov a inkasovanie nedoplatkov z ročného vyúčtovania,
* vedenie evidencie dodávateľských faktúr,
* sledovanie termínov splatnosti úhrad faktúr za dodávku médií a poskytované služby,
* evidencia splátkových kalendárov poskytovaných zhotovitelmi prác při ich nedostatku na fonde prevádzky, údržby a opráv,
* evidencia aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytov a NP v bytovom dome,
 
 
 
3) Právne úkony správcu
 
* posudzovanie uzatváraných zmlúv o dielo so zhotoviteľmi prác,
* vyhotovovanie a zasielanie písomných upomienok dlžníkom z radov vlastníkov bytov a NP,
* zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vlastníkov bytov a NP,
* pri súdnom vymáhaní zabezpečenie postupu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku,
* poradenská činnosť voči vlastníkom bytov a NP pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku, činnosťou tretích osôb, alebo činnosťou vlastníkov bytov a NP,
* podávanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo NP na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, zákona č. 182/1993 Z.z. v znení posledných noviel,
 
 
 
4) Iné
 
* podávanie dotazov, pripomienok na kompetentné štátne orgány, ZBHS a pod., týkajúce sa spravovaného majetku,
* poradenská činnosť týkajúca sa obnovy bytových domov financovaných zo ŠFRB, úverov z bankových inštitúcií alebo fondu prevádzky, údržby a opráv,
* poradenská činnosťpri odstraňovaní systémových porúch bytových domov s podporou MV RR SR,
* doporučenie vhodných a dostupných realizačných firiem, projektantov, stavebného dozoru, audítorov, bankových inštitúcií etablovaných na trhu a pod., na základe požiadavky vlastníkov,

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac