Základné informácie o správe

Všeobecne o správe bytových domov

Naša spoločnosť je dlhoročným správcom bytových domov v meste Žilina. Z hľadiska skúseností, praxe, objemu poskytovaných služieb a spravovaných objektov sa radíme na popredné miesto v regióne.

Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytových domov a spoľahlivé zabezpečovanie služieb pre našich klientov.

Spoločnosť Bytterm a.s. bola založená v roku 1993 ako súkromná zamestnanecká akciová spoločnosť, ktorá nadviazala na skúsenosti bývalého Podniku Bytového hospodárstva Žilina. Je teda priamym pokračovateľom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov v meste Žilina a priľahlom okolí.
 

Čo ponúkame v oblasti správy:

 1. dlhoročnú prax - pôsobíme v segmente správcovských činností s viac ako 40 ročnou históriou,
 2. skúsenosti - naša spoločnosť spravuje viac ako 11 000 bytov a 400 nebytových priestorov,
 3. flexibilitu správy - v cene správy je zahrnutá prevádzkovo-technická, ekonomická  a právna agenda.
 4. kvalifikovanosť  - naši riadiaci pracovníci sú absolventi akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou "Manažér správy budov". Okrem toho sa každoročne zúčastňujú na odborných seminároch a školeniach v oblasti správy domov a facility manažmentu,
 5. garanciu vašich financií - máme vybudovanú pevnú pozíciu na trhu správcovských spoločností, čo garantuje istotu, že Vaše spravované prostriedky sú v správnych rukách,
 6. profesionálnosť v spracovaní údajov – používame rokmi overený softvér DOMUS od renomovanej spoločnosti, ktorý sa pravidelne aktualizuje,
 7. komunikáciu s klientom - dôraz kladieme na pravidelnú a objektívnu komunikáciu s klientom:

  • 3 dni v týždni sme našim zákazníkom k dispozícií počas stránkových hodín,
  • pravidelne aktualizovaná webstránka,
  • každý dom má vytvorený samostatný účet pre služby a pre fond prevádzky, údržby a opráv,
  • minimálne 1 x ročne poskytujeme zástupcom vlastníkov domov podrobný prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

Bytterm a.s. Žilina je členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska

S cieľom skvalitniť poskytované služby užívateľom bytov a nebytových priestorov v oblasti správy bytových domov je naša spoločnosť od roku 2009 riadnym členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS), ktoré pre svojich členov :

 • zabezpečuje poradenské a sprostredkovateľské služby, vrátane informácií o existencií právnych noriem, dotýkajúcich sa spravovania bytov a bytových domov,
 • presadzuje a obhajuje ich záujmy v otázkach bytovej politiky, výroby, distribúcii a dodávky tepla so zainteresovanými subjektmi na celom Slovensku,
 • vykonáva zastupovanie ich oprávnených záujmov na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov a ostatných subjektov hospodárskeho a sociálneho života,
 • vykonáva aktívnu účasť na tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov, upravujúcich výkon správy bytových domov a oblasti tepelnej energetiky pri výrobe, distribúcií a dodávke tepla,
 • iniciuje potrebu zmien právnych predpisov, týkajúcich sa spravovania bytových domov a nebytových priestorov a oblasti tepelnej energetiky pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla na príslušných ústredných orgánoch a ministerstvách,
 • zabezpečuje ďalšie vzdelávanie a školenia pre členské organizácie z oblasti výkonu správy, výroby, distribúcie a dodávky tepla,
 • zabezpečuje spoluprácu s ostatnými subjektmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spôsob práce členských organizácií a v tomto smere uzatvára s nimi dohody založené na  princípoch vzájomne výhodnej spolupráce.

Pracovníci našej spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú školiacich aktivít poriadaných pod záštitou ZBHS, pričom sú o každej činnosti ZBHS pravidelne informovaní.

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac