Základné informácie o správe

Všeobecne o správe bytových domov

Naša spoločnosť je dlhoročným správcom bytových domov v meste Žilina. Z hľadiska skúseností, praxe, objemu poskytovaných služieb a spravovaných objektov sa radíme na popredné miesto v regióne.

Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytových domov a spoľahlivé zabezpečovanie služieb pre našich klientov.

Spoločnosť Bytterm a.s. bola založená v roku 1993 ako súkromná zamestnanecká akciová spoločnosť, ktorá nadviazala na skúsenosti bývalého Podniku Bytového hospodárstva Žilina. Je teda priamym pokračovateľom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov v meste Žilina a priľahlom okolí.
 

Čo ponúkame v oblasti správy:

 1. dlhoročnú prax - pôsobíme v segmente správcovských činností s viac ako 40 ročnou históriou,
 2. skúsenosti - naša spoločnosť spravuje viac ako 11 000 bytov a 400 nebytových priestorov,
 3. flexibilitu správy - v cene správy je zahrnutá prevádzkovo-technická, ekonomická  a právna agenda.
 4. kvalifikovanosť  - naši riadiaci pracovníci sú absolventi akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou "Manažér správy budov". Okrem toho sa každoročne zúčastňujú na odborných seminároch a školeniach v oblasti správy domov a facility manažmentu,
 5. garanciu vašich financií - máme vybudovanú pevnú pozíciu na trhu správcovských spoločností, čo garantuje istotu, že Vaše spravované prostriedky sú v správnych rukách,
 6. profesionálnosť v spracovaní údajov – používame rokmi overený softvér DOMUS od renomovanej spoločnosti, ktorý sa pravidelne aktualizuje,
 7. komunikáciu s klientom - dôraz kladieme na pravidelnú a objektívnu komunikáciu s klientom:

  • 3 dni v týždni sme našim zákazníkom k dispozícií počas stránkových hodín,
  • pravidelne aktualizovaná webstránka,
  • každý dom má vytvorený samostatný účet pre služby a pre fond prevádzky, údržby a opráv,
  • minimálne 1 x ročne poskytujeme zástupcom vlastníkov domov podrobný prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

Bytterm a.s. Žilina je členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska

S cieľom skvalitniť poskytované služby užívateľom bytov a nebytových priestorov v oblasti správy bytových domov je naša spoločnosť od roku 2009 riadnym členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS), ktoré pre svojich členov :

 • zabezpečuje poradenské a sprostredkovateľské služby, vrátane informácií o existencií právnych noriem, dotýkajúcich sa spravovania bytov a bytových domov,
 • presadzuje a obhajuje ich záujmy v otázkach bytovej politiky, výroby, distribúcii a dodávky tepla so zainteresovanými subjektmi na celom Slovensku,
 • vykonáva zastupovanie ich oprávnených záujmov na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov a ostatných subjektov hospodárskeho a sociálneho života,
 • vykonáva aktívnu účasť na tvorbe a pripomienkovaní právnych predpisov, upravujúcich výkon správy bytových domov a oblasti tepelnej energetiky pri výrobe, distribúcií a dodávke tepla,
 • iniciuje potrebu zmien právnych predpisov, týkajúcich sa spravovania bytových domov a nebytových priestorov a oblasti tepelnej energetiky pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla na príslušných ústredných orgánoch a ministerstvách,
 • zabezpečuje ďalšie vzdelávanie a školenia pre členské organizácie z oblasti výkonu správy, výroby, distribúcie a dodávky tepla,
 • zabezpečuje spoluprácu s ostatnými subjektmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spôsob práce členských organizácií a v tomto smere uzatvára s nimi dohody založené na  princípoch vzájomne výhodnej spolupráce.

Pracovníci našej spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú školiacich aktivít poriadaných pod záštitou ZBHS, pričom sú o každej činnosti ZBHS pravidelne informovaní.

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac