Environmentálny fond

enviromentalny fond

Názov príjemcu: BYTTERM, a.s.

Názov projektu: Horúcovodná prípojka pre VS ZŠ V. Javorku 32 Hliny V, Žilina, Vodovodná prípojka - ZŠ V. Javorku, Žilina, Výmenníková stanica v objekte ZŠ V. Javorku 32, Hliny V, Žilina, Výmena vonkajších sekundárnych rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu VS VŠDS Hliny, Žilina.

 

Výška poskytnutej dotácie: 900 276,96 EUR

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. Špecifickým cieľom je zníženie strát tepla a úspora PEZ v systéme CZT v meste Žilina prostredníctvom aktivity - výstavby a rekonštrukcie časti rozvodov v rámci okruhu výmenníkovej stanice ZŠ V. Javorku

Predmetom projektu je existujúci tepelný okruh VS 251 – Hliny V. VŠDS Žilina, kde je potrebné riešiť spoľahlivosť, bezpečnosť a hospodárnosť systému distribúcie tepla do odberných objektov. Projekt stavby rieši výstavbu a rekonštrukciu rozvodov a inštaláciu novej odovzdávacej stanice tepla v objekte ZŠ V. Javorku. Rekonštrukcia rozvodov spočíva vo výmene vonkajších sekundárnych rozvodov ÚK a TV, skrátení trasy rozvodov a vybudovaní nových rozvodov.

 

Prínos realizácie projektu sa dá zhrnúť nasledovne: zvýšenie energetickej účinnosti rozvodov tepla, zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov, zníženie množstva produkovaných emisií a environmentálnej záťaže na ŽP, predĺženie životnosti infraštruktúry rozvodov tepla, zníženie výdavkov na opravy a udržiavanie rozvodov tepla a súvisiacich technologických zariadení, zlepšenie celkovej regulácie dodávky tepla v predmetnom CZT, zlepšenie monitoringu porúch a riadenia dodávky tepla, zvýšenie spoľahlivosti dodávok tepla pre konečných spotrebiteľov.

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac