Hydraulické vyregulovanie TUV a UK

Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v bytových domoch s jej centrálnou prípravou

 1. Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody z pohľadu zákona

  Požiadavka hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody v bytových domoch bola uplatnená v zákone č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 s tým, že jeho ustanovenia bolo potrebné splniť do 31. 12. 2013. S účinnosťou od 1.6.2013 sa zákonom č. 69/2013 Z.z. menil a dopĺňal zákon č. 476/2008 Z.z.. Z pohľadu vlastníka bytového domu - veľkej budovy (ďalej budovy), ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2 a ktorá má   zabezpečenú centrálnu prípravu teplej vody je potrebné splniť povinnosti uvedené v § 6, ods. 1, písmeno b):
   
  • zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody v budove,
  • zabezpečiť rozvody teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. Požiadavky na tepelnú izoláciu uvádza § 7 citovaného zákona, kde je stanovené, že:
   • technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov teplej vody ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,
   • tepelná izolácia na rozvody teplej vody sa nemusí použiť v prípade, ak:

    1. by mohla byť obmedzená funkčnosť armatúr,
    2. je potrebné dochladiť teplonosnú látku pod určitú teplotu,
    3. nie je zabezpečená montážna prístupnosť. Montážnou prístupnosťou sa rozumie možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov teplej vody bez zásahov do stavebnej konštrukcie.

  Povinnosti podľa zákona 69/2013 Z.z. § 6, ods. 1 je vlastník veľkej budovy povinný splniť do 31.12.2015. Ak vlastník veľkej budovy realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje uvedený zákon alebo vymení rozvody teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 6, ods. 1 do 31.12.2017.
   
 2. Účel hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody

  Nevyregulované rozvody teplej vody v budovách sa vyznačujú nerovnomernou teplotou teplej vody na miestach jej odberov. Nevyhovujúci stav sa prejavuje hlavne chladnutím teplej vody v najvzdialenejších potrubiach od vstupu teplej vody do budovy. Vzdialenejšie miesta s odbermi teplej vody sa vyznačujú vyššími odpormi pre prúdiacu vodu v potrubiach, čo má za následok nižší prietok a následne väčšie ochladzovanie. Na vzrastajúci odpor teplej vody v potrubiach má rovnako výrazný vplyv tvorba inkrustov – tvrdých vápenatých usadenín.

  Odstránenie týchto nedostatkov je riešené hydraulickým vyregulovaním cirkulačných prietokov nutných pre udržanie rovnakej teploty vo všetkých vodorovných a zvislých rozvodoch a v nastavení týchto prietokov.
   
 3. Postupnosť krokov pri hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy

  Prvým krokom pred realizáciou hydraulického vyregulovania teplej vody v budove je zhotovenie projektovej dokumentácie. Projektant preverí súčasný stav sústavy, dimenzie vodorovných rozvodov, zvislých rozvodov – stúpačiek, ich počty
  a navrhne výpočtom potrebné regulačné prvky.

  Druhým krokom realizácie hydraulického vyregulovania teplej vody je montáž regulačných prvkov podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. V suterénnych priestoroch sa na vstupe do budovy namontuje regulátor diferenčného tlaku a na zvislé potrubia sa namontujú stúpačkové regulačné prvky, ktoré sa nastavia sa na hodnoty uvedené v projektovej dokumentácií.

  Tretím krokom realizácie hydraulického vyregulovania teplej vody je kontrola nastavených hodnôt prístrojom a uvedenie do prevádzky.

  Hydraulické vyregulovanie teplej vody v budovách vyžaduje dôslednú prípravu a spoluprácu skúseného projektanta, dodávateľa tepla, správcu domu, dodávateľskej firmy a všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Výsledkom vyregulovania teplej vody v budovách je rovnomerná dodávka teplej vody požadovaných parametrov na každom odbernom mieste.
   

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytových domoch s ústredným teplovodným vykurovaním

 1. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy z pohľadu zákona

  Požiadavka hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v bytových domoch bola uplatnená v zákone č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 s tým, že jeho ustanovenia bolo potrebné splniť do 31. 12. 2013. S účinnosťou od 1.6.2013 sa zákonom č. 69/2013 Z.z. menil a dopĺňal zákon č. 476/2008 Z.z.. Z pohľadu vlastníka bytového domu - veľkej budovy (ďalej budovy), ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2 a ktorá má   zabezpečené ústredné teplovodné vykurovanie je potrebné splniť povinnosti uvedené v § 6, ods. 1, písmeno a):

  • zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove,
  • vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie v budove automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb,
  • zabezpečiť rozvody tepla vhodnou tepelnou izoláciou. Požiadavky na tepelnú izoláciu uvádza § 7 citovaného zákona, kde je stanovené, že:
   • technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,
   • tepelná izolácia na rozvody tepla sa nemusí použiť v prípade, ak:

    1. sú rozvody tepla projektom určené na vykurovanie, prípadne k temperovaniu priestoru,
    2. by mohla byť obmedzená funkčnosť armatúr,
    3. je potrebné dochladiť teplonosnú látku pod určitú teplotu,
    4. nie je zabezpečená montážna prístupnosť. Montážnou prístupnosťou sa rozumie možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov tepla bez zásahov do stavebnej konštrukcie.
      
  Povinnosti podľa zákona 69/2013 Z.z. § 6, ods. 1 je vlastník veľkej budovy povinný splniť do 31.12.2015. Ak vlastník veľkej budovy realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje uvedený zákon alebo vymení rozvody tepla po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 6, ods. 1 do 31.12.2017.
   
 2. Účel hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy

  Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť rovnomernosť dodávky tepla do každého tepelného spotrebiča – vykurovacieho telesa pri akýchkoľvek prevádzkových stavoch. Realizáciou hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy sa nastavia naprojektované prietoky v celej budove úmerne jej tepelnej strate, vrátane nastavenia prietokov  v jednotlivých miestnostiach vzhľadom na ich momentálnu potrebu. 
  Úplná úspora tepla v budove sa okrem hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy  dosiahne:

  • montážou termostatických ventilov a termostatických hlavíc na vykurovacie telesá,
  • Inštaláciou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá.
    
  Pri hydraulickom vyregulovaní je potrebné vybaviť vykurovaciu sústavu regulačnými prvkami a to najmä na vstupe do objektu, na každej odbočke do zvislého potrubia, respektíve na každej vetve vykurovacej sústavy a pred každým vykurovacím telesom.

  Regulačnými prvkami na vstupe do objektu sú:

  • regulátory diferenčného tlaku,
  • prepúšťacie ventily,
  • regulátory prietoku.
    
  Regulačnými prvkami na stúpacích potrubiach sú:

  • regulátory diferenčného tlaku,
  • prepúšťacie ventily,
  • regulátory prietoku.
    
  Regulačnými prvkami pred telesom sú:

  • regulačné ventily s termostatickou hlavicou,
  • regulačné armatúry do vratného potrubia.
    
 3. Postupnosť krokov pri hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy

  Prvým krokom pred realizáciou hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v budove je zhotovenie projektovej dokumentácie. Projektant preverí súčasný stav sústavy, dimenzie vodorovných rozvodov, zvislých rozvodov - stúpačiek, ich počty, počty a veľkosti vykurovacích telies, spôsob ich pripojenia na stúpačkami, atď. a navrhne výpočtom potrebné regulačné prvky.

  Druhým krokom realizácie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy je montáž regulačných prvkov podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Súčasťou montáže je aj výmena pôvodných ventilov na vykurovacích telesách za nové termostatickými hlavicami, ktoré sa v bytoch prednastavia podľa vypočítaných hodnôt. V suterénnych priestoroch sa na zvislé potrubia namontujú stúpačkové regulačné prvky a nastavia sa na hodnoty uvedené v projektovej dokumentácií, na vstupe do budovy sa namontuje regulátor diferenčného tlaku.

  Tretím krokom realizácie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy je kontrola nastavených hodnôt prístrojom a uvedenie do prevádzky.

  Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budovách vyžaduje dôslednú prípravu a spoluprácu skúseného projektanta, dodávateľa tepla, správcu domu, dodávateľskej firmy a všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Výsledkom sú nižšie náklady na bývanie a lepšia tepelná pohoda v celej budove.

Hydraulické vyregulovanie kúrenia a teplej vody sme v posledných rokoch vykonali v desiatkach bytových domov.


Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac