Obnova bytových domov ŠFRB


Obnova bytových domov

Životnosť bytových domov sa pohybuje v rozmedzí 80 až 100 rokov. Je však závislá od výmeny opotrebovaných konštrukcií a od pravidelnej údržby a rekonštrukcie.

Bytové domy si vyžadujú obnovu stavebných konštrukcií a technických zariadení aspoň dvakrát počas ich životnosti, ktorú tak možno dokonca o niekoľko rokov predĺžiť.

Základnými piliermi obnovy bytových domov je zateplenie bytovej budovy, výmena schodiskových okien, odstránenie systémových porúch bytovej budovy, ktoré sa najčastejšie prejavujú na balkónoch a loggiách BD, ďalej modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome).

Informácie o možnosti získania finančných zdrojov na realizáciu obnovu bytových domov

Zo zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie, ktorý je doplnený zákonom 69/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa predchádzajúci zákon, vyplývajú povinnosti podľa § 6 ods. 1 zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove, ktoré je vlastník veľkej budovy alebo správca povinný splniť do 31.12.2015. Ak vlastník veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo vymení rozvody tepla teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosť podľa § 6 ods. 1 do 31.12.2017. Aj túto investíciu v bytovom dome je možné zrealizovať pomocou úveru zo ŠFRB a to s 0,5 % úrokom.

Podmienky na získanie úveru

Kritéria pre poskytovanie podpory vychádzajú z nasledovných legislatívnych predpisov:

 • zákonom 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania platným od 1.1.2016
 • Vyhláška č. 341/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti.

Parametre podpory:

 • Výška úveru max . 75% z obstarávacej ceny investície, pri výťahoch ale max. 50 000 € na výťah
 • Lehota splatnosti úveru – max. 20 rokov
 • Úrok – podľa kombinácie a počtu účelov od 0% - 2%

Forma financovania obnovy bytových domov prostredníctvom prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) je rozdelená do jednotlivých účelov:

 • Účel 515 Zateplenie bytového domu   (1,5%)
  (budova musí byť daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti, max. úver 85 €/m2 zatepľovanej plochy)
   
 • Účel 715 Odstránenie systémovej poruchy BD    (1%)
  (max. úver 70 €/ m2 PP bytu na 1 systémovú poruchu)
   
 • Účel 965 Výmena alebo modernizácia výťahu v BD    (0,5%)
  (max. 50 000 € / výťah)
   
 • Účel 975 Výmena spoločných rozvodov, plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v BD     (0,5%)
  (max. úver 70 €/ m2PP bytu)
   
 • Účel 985 Vybudovanie bezbariérového prístupu v BD    (1%)
  (max. úver 110 €/ m2 PP bytu)
   
 • Účel 995 Iná modernizácia    (2%)
  (max. úver 90 €/ m2 PP bytu)


Pravidlá výpočtu spoločnej úrokovej sadzby pre poskytnutý úver:

ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú :

 • a) dva z typov obnovy
  spoločná úroková sadzba = nižšia z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy
   
 • b) tri a viac z typov obnovy
  spoločná úroková sadzba sa určí ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu

Možnosti zabezpečenia úveru:

 • Nehnuteľnosťou - znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti a zároveň výpis listu vlastníctva zakladanej nehnuteľnosti + poistná zmluva na nehnuteľnosť
 • Bankovou zárukou - záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky
 • Zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa - Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu + zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený FPÚO v bytovom dome a výpis z účtu nie starší ako 3 mesiace a zároveň čestné vyhlásenie zástupcu žiadateľa (overené notárom), že na účte nie je zriadené záložné právo, resp. iba v takej výške, že to bude postačujúce aj pre zabezpečenie požadovaného úveru

Po poskytnutí úveru zo ŠFRB sa žiadateľ - bytový dom - stáva jeho dlžníkom a spláca iba mesačné splátky z fondu opráv BD, ktorými uhrádza poskytnutý úver (istinu) a úrok z úveru.
BYTTERM a.s. má aktívnu spoluprácu so ŠFRB

Bytterm a.s. má so zabezpečovaním finančných prostriedkov zo ŠFRB a dotácií z MDVRR SR na odstránenie systémových porúch dlhoročné skúsenosti. Od roku 2006 do 30.9.2016 bolo cez BYTTERM a.s. podaných 138 žiadostí na ŠFRB a MDVTT SR o podporu bytových domov v našej správe 137 bytovým domom bol úver priznaný.

Celkom bolo preinvestovaných pri obnove bytových domov zrealizovaných pomocou úveru zo ŠFRB a dotácií 41 054 020,95 €, z toho výška úverov zo ŠFRB bola vo výške 30 178 204,75 €, výška dotácií 1 260 225,16 €,  úvery z komerčných bánk na dofinancovanie investícií 2 298 060,49 € a vlastné zdroje z FPÚO bytových domov vo výške 7 317 530,55 €.

Pre zabezpečovanie akcií financovaných z prostriedkov ŠFRB má BYTTERM, a.s. vytvorené samostatné stredisko pre zabezpečovanie zdrojov zo ŠFRB, ktoré je schopné na základe dlhoročných skúseností zmenežovať obnovu bytového domu v rámci inžinierskej činnosti od prvotnej komunikácie s vlastníkmi bytového domu, cez získanie finančných zdrojov, až po vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na zrealizovanú stavbu.

Pred vybavovaním žiadosti na ŠFRB je dôležitá dostatočná tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorá musí postačovať v prípade využitia úveru na obnovu bytovej budovy na prefinancovanie vlastných zdrojov vo výške 25% investície a na splácanie úveru zo ŠFRB prípadne aj na splátku úveru z banky (pri potrebe dofinancovania investície z komerčného úveru).

BYTTERM, a.s. dokáže v prípade záujmu zo strany jednotlivých bytových domov zabezpečiť inžiniersku činnosť v zmysle cenníka v plnom rozsahu. Zo strany vlastníkov je však nevyhnutné dohodnúť sa na rozsahu investície, výške úveru a splnomocnení správcu na príslušné úkony za spolupráce zvolených zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov príslušného bytového domu.

Pracovníci strediska zabezpečovania
zdrojov ŠFRB
BYTTERM a.s. Žilina

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac