Rekonštrukcie bytov


Stavebné úpravy v bytoch a nebytových priestoroch

Ako má vlastník bytu alebo nebytového priestoru (NP) postupovať pri zrealizovaní stavebných úprav bytu alebo NP vo svojom vlastníctve, ohlásenie úprav, žiadosť, aké podklady doručiť správcovi a na stavebný úrad, aké sú poplatky spojené s podaním žiadosti, aké termíny je nutné dodržať, aké podmienky musí vlastník dodržať?

Každý vlastník bytu a NP v zmysle uzatvorenej ZVS a staveb. zákona je povinný pred začatím staveb. úprav požiadať a ohlásiť správcovi byt. domu prevádzanie takýchto úprav alebo prác.

Vlastník doručí správcovi písomnú žiadosť, v ktorej uvedie:

  • meno, priezvisko, adresu bytu , NP, č. tel. ,e-mail adresu, príp. kontaktnú adresu, ak je rozdielna ako adresa bytu
  • vo svojej žiadosti uvedie popis prevádzaných prác, rozsah, typ priestoru, ktorý sa upravuje, použité staveb. materiály, statický posudok, ak je potrebný (búracie práce, premiestňovanie priečok, zmena dispozície)
  • zjednodušený náčrt pôdorysu upravovaného priestoru
  • list vlastníctva , príp. návrh nového vlastníka na vklad do katastra (pri kúpe bytu)

Ohlásenie stavebných úprav nie je potrebné len v tom prípade, ak ide udržiavacie práce, ako sú:

  • výmena obkladov stien, podláh, dlažby
  • výmena okien, dverí
  • opravy vnútorných omietok, maľovanie a natieračské práce
  • výmena zriaďovacích predmetov

Správca byt. domu v lehote max. 30 dní zaujme písomné stanovisko k žiadosti vlastníka, kde vydá súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko s prevádzanými prácami, určí podmienky, aké musí vlastník dodržať pri povolení týchto prác, uvedie kontaktné osoby, ktoré má vlastník kontaktovať v prípade zásahu do meracích a regulačných zariadení, ak sa prevádzajú úpravy na spoločných rozvodov SV, TV, kanalizácie, vykurovacej sústavy, plynu a elektroinštalácie.
Zároveň, správca zaviaže vlastníka, aké revízne správy a podklady má povinnosť doručiť zodpovednej osobe správcu po ukončení týchto prác.

V prípade prestavby bytového jadra správca zaviaže vlastníka, aby prístup k spoločným rozvodom vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky bol trvale rozoberateľný v celom rozsahu min . tak ako v čase prvotnej kolaudácie bytu, NP z dôvodu budúcej výmeny spoloč. rozvodov a možnosti riešenia porúch a havárií na týchto rozvodoch.

Správca domu podľa rozsahu prevádzaných prác zaviaže vlastníka aj povinnosťou, pokiaľ ide o rozsiahlejšiu rekonštrukciu, požiadať o vydanie povolenia na stavebné úpravy aj odbor územného plánu a stavebného poriadku príslušného mestského alebo obecného úradu. V tom prípade súhlas správcu nadobúda platnosť až vtedy, keď žiadateľ (vlastník) obdrží povolenie príslušného staveb. úradu.

Vlastník je povinný termín rekonštrukcie, dobu trvania prác oznámiť aj ostatným vlastníkom v dome spôsobom obvyklým a zároveň, je povinný dodržiavať domový poriadok a čistotu v spoločných priestoroch.

Písomné stanovisko správcu pre vlastníka bytu, NP k prevádzaným prácam, rekonštrukciám je spoplatnené v zmysle platného cenníka správcu.

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac