Rekonštrukcie bytov


Stavebné úpravy v bytoch a nebytových priestoroch

Ako má vlastník bytu alebo nebytového priestoru (NP) postupovať pri zrealizovaní stavebných úprav bytu alebo NP vo svojom vlastníctve, ohlásenie úprav, žiadosť, aké podklady doručiť správcovi a na stavebný úrad, aké sú poplatky spojené s podaním žiadosti, aké termíny je nutné dodržať, aké podmienky musí vlastník dodržať?

Každý vlastník bytu a NP v zmysle uzatvorenej ZVS a staveb. zákona je povinný pred začatím staveb. úprav požiadať a ohlásiť správcovi byt. domu prevádzanie takýchto úprav alebo prác.

Vlastník doručí správcovi písomnú žiadosť, v ktorej uvedie:

  • meno, priezvisko, adresu bytu , NP, č. tel. ,e-mail adresu, príp. kontaktnú adresu, ak je rozdielna ako adresa bytu
  • vo svojej žiadosti uvedie popis prevádzaných prác, rozsah, typ priestoru, ktorý sa upravuje, použité staveb. materiály, statický posudok, ak je potrebný (búracie práce, premiestňovanie priečok, zmena dispozície)
  • zjednodušený náčrt pôdorysu upravovaného priestoru
  • list vlastníctva , príp. návrh nového vlastníka na vklad do katastra (pri kúpe bytu)

Ohlásenie stavebných úprav nie je potrebné len v tom prípade, ak ide udržiavacie práce, ako sú:

  • výmena obkladov stien, podláh, dlažby
  • výmena okien, dverí
  • opravy vnútorných omietok, maľovanie a natieračské práce
  • výmena zriaďovacích predmetov

Správca byt. domu v lehote max. 30 dní zaujme písomné stanovisko k žiadosti vlastníka, kde vydá súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko s prevádzanými prácami, určí podmienky, aké musí vlastník dodržať pri povolení týchto prác, uvedie kontaktné osoby, ktoré má vlastník kontaktovať v prípade zásahu do meracích a regulačných zariadení, ak sa prevádzajú úpravy na spoločných rozvodov SV, TV, kanalizácie, vykurovacej sústavy, plynu a elektroinštalácie.
Zároveň, správca zaviaže vlastníka, aké revízne správy a podklady má povinnosť doručiť zodpovednej osobe správcu po ukončení týchto prác.

V prípade prestavby bytového jadra správca zaviaže vlastníka, aby prístup k spoločným rozvodom vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky bol trvale rozoberateľný v celom rozsahu min . tak ako v čase prvotnej kolaudácie bytu, NP z dôvodu budúcej výmeny spoloč. rozvodov a možnosti riešenia porúch a havárií na týchto rozvodoch.

Správca domu podľa rozsahu prevádzaných prác zaviaže vlastníka aj povinnosťou, pokiaľ ide o rozsiahlejšiu rekonštrukciu, požiadať o vydanie povolenia na stavebné úpravy aj odbor územného plánu a stavebného poriadku príslušného mestského alebo obecného úradu. V tom prípade súhlas správcu nadobúda platnosť až vtedy, keď žiadateľ (vlastník) obdrží povolenie príslušného staveb. úradu.

Vlastník je povinný termín rekonštrukcie, dobu trvania prác oznámiť aj ostatným vlastníkom v dome spôsobom obvyklým a zároveň, je povinný dodržiavať domový poriadok a čistotu v spoločných priestoroch.

Písomné stanovisko správcu pre vlastníka bytu, NP k prevádzaným prácam, rekonštrukciám je spoplatnené v zmysle platného cenníka správcu.

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac