Statika bytových domov


V rámci komplexnej bytovej výstavby mesta Žiliny v minulých rokoch, bola väčšina bytových panelových domov postavená v konštrukčnej stavebnej sústave T 06B, P1.14 a P1.15. Nosné konštrukcie týchto bytových domov pozostávajú zo železobetónových veľkorozmerných panelov. Celkový nosný systém je vytvorený spojením panelov do priestorovej konštrukcie, pričom priečny nosný systém je doplnený pozdĺžnymi stužujúcimi stenami (radové bytové domy), alebo v prípade kombinovaného nosného systému sú nosné steny na seba navzájom kolmé (vežové bytové domy). Konštrukčné systémy a stavebné sústavy sú navrhnuté ako typové riešenia s určenou geometrickou a záťažovou schémou, s prenosom zaťažení horizontálnymi a vertikálnymi konštrukciami.

Stavebné prvky v bytovom dome sú rozdelené na:

 • nenosné (pôsobia na konštrukciu len vlastnou tiažou cez samonosné a nosné prvky. Sú to hlavne: podlahové vrstvy, obklady, zariaďovacie predmety, kotvenia zaťažujúcich stavebných prvkov.
 • samonosné (pôsobia na konštrukciu cez zvislé alebo horizontálne nosné prvky. Sú to hlavne: ochranné vrstvy sendvičových dielcov, zavesené obvodové dielce, priečkové dielce, kotvenia konštrukčných prvkov),
 • nosné horizontálne (prenášajú zaťaženia vlastnou tiažou a účinky na ne pôsobiacich nenosných a samonosných prvkov na zvislé nosné prvky konštrukcie. Sú to: stropné prvky, schodiskové prvky, strešné prvky, loggiové a konzolové prvky, kotvenia horizontálnych nosných stavebných prvkov),
 • nosné vertikálne a samonosné (prenášajú zaťaženie vlastnou tiažou, účinky na ne pôsobiacich zaťažujúcich, samonosných a nosných prvkov a interakčného prostredia na zvislé nosné prvky konštrukcie alebo základy. Sú to: stenové prvky, nosné, samonosné a zavesené obvodové prvky, oporné múry a základy, kotvenia vertikálnych stavebných prvkov),
 • nosné spoje stavebných prvkov objektu t.j. nosné spoje delíme na: nosné spoje nosných a samonosných vertikálnych prvkov, vzájomné nosné spoje nosných stenových a stropných prvkov, nosné spoje nosných a samonosných horizontálnych prvkov.

Nakoľko panelové bytové domy sú vytvorené ako systém horizontálnych a vertikálnych konštrukcií, potom akýkoľvek zásah do týchto konštrukcií ovplyvňuje celú nosnú konštrukciu. Z uvedeného vyplýva, že zásahy do konštrukčného systému bytového domu ak musia nastať, vyžadujú podrobný statický výpočet zohľadňujúci pôvodný teoretický statický model nosnej konštrukcie, ako aj jestvujúci fyzický stav nosnej konštrukcie a skutočné pôsobenie stykov medzi prvkami nosnej konštrukcie.

Všeobecne

Nosná konštrukcia zabezpečuje stabilitu celého domu.

Požiadavky na nosné konštrukcie sú definované v § 48 ods.5 zákona č. 50/1976 Zb:

 • musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi,
 • toto zaťaženie musia prenášať do základov stavby,
 • musia trvale a bezpečne odolávať požiarnemu zaťaženiu.

Nosná konštrukcia zabezpečuje stabilitu celého objektu a bezpečný prenos zvislého a vodorovného zaťaženia do základov domu. Nosná konštrukcia stavby slúži všetkým vlastníkom bytového domu a všetci vlastníci v dome sú jej spoluvlastníkmi.
Akýkoľvek zásah do nosnej konštrukcie domu vyžaduje statické posúdenie jeho vplyvu na celú nosnú konštrukciu. Statické posúdenie môže byť vypracované len oprávneným inžinierom s preukázanou odbornou spôsobilosťou v odbore statika a dynamika stavieb, ktorá mu bola udelená v zmysle §2 zákona č. 136/1995 Z.z.. Vytvorenie nového otvoru v nosnej konštrukcii sa prejavuje vo zvýšení statického namáhania nosných vertikálnych a horizontálnych prvkov stavby aj na úplne iných miestach nosnej konštrukcie ako bol tento otvor realizovaný. Nutným predpokladom pre statické posúdenie zásahu do nosnej konštrukcie je komplexný prieskum celého objektu /všetkých bytov/ z pohľadu predchádzajúcich zásahov do nosnej konštrukcie. Odbornú prehliadku musí vykonať spracovateľ statického výpočtu, ktorý rovnako posudzuje seizmické pásmo, v ktorom sa predmetný dom nachádza.

Stavebné úpravy, ktorými sa zasahuje do nosnej konštrukcie domu vyžadujú v zmysle §55 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ stavebné povolenie. Účastníkmi stavebného konania pre vydanie stavebného povolenia v dome sú všetci jeho spoluvlastníci. 

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ukladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nasledovné povinnosti:

 • §11 ods.4:
  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo by menil vzhľad domu.
 • §11 ods. ods.8:
  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi (pri zriadení spoločenstva) z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti a spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu. 

Stavebné úpravy v bytoch a nebytových priestoroch bytového domu nesmú vlastníci bytov a nebytových priestorov vykonávať bez súhlasu správcu a jeho písomného vyjadrenia. Následne vlastník bytu, ktorý prevádza stavebné úpravy je povinný doručiť správcovi aj vyjadrenie - povolenie týchto prác príslušným stavebným úradom, pokiaľ rozsah stavebných úprav bytu si takéto povolenie vyžaduje.

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac