Hlásenie porúch

Hlásenie havárií v bytovom dome alebo bytoch

Havarijná služba Bytterm a.s. Žilina : 041/ 72 322 50 , alebo  041/ 72 491 00

 • Službukonajúci pracovník prijme telefonicky, alebo ústne ohlásenie o havarijnej udalosti a zaeviduje ju do prevádzkovej knihy
 • Oboznámi ohlasujúceho s podmienkami poskytovania havarijnej služby
 • Poznačí telefónne číslo, čas, meno osoby, ktorá havarijnú udalosť nahlásila.
 • Zabezpečí spojenie s havarijnou službou podľa profesii, ktorých sa udalosť týka.
 • Pracovník havarijnej služby sa telefonicky spojí s ohlasovateľom havárie, posúdi nutnosť zásahu a prevedie odborný zásah.

Poznámka: Podľa zmluvy o výkone správy v prípade prevádzkovej havárie na spoločných častiach a zariadeniach domu bude neodkladný zásah zabezpečený správcom za úhradu z fondu prevádzky, údržby a opráv a to v rozsahu maximálne do výšky naakumulovaných prostriedkov. V prípade prevádzkovej havárie v byte vlastníka, správca vykoná zásah na odstránenie chyby prostredníctvom havarijnej služby správcu na náklady vlastníka.

Účtovaná cena za zásah vykonaný havarijnou službou:

 • pracovné dni: 24,64 € / hod. + výjazd 7,97 €.
  Na práce vykonané podľa cenníka, bude účtovaná prirážka 50%.
   
 • sviatok, sobota, nedela: 26,95 € / hod. + výjazd 7,97 €.
  Na práce vykonané podľa cenníka, bude účtovaná prirážka 100%.


Ako postupovať pri rôznych poruchách

Ak mi tečie radiátor?

Snažím sa zabrániť škodám z tečúceho radiátora:   

 • zastavím termoventil a regulačné šrobenie (ventil na spodnej rúre, použijem kľúč imbusový 6)
 • ak nemôžem regulačné šrobenie zastaviť, tak odstavím stúpačkové ventily v pivnici
 • ak sa mi nepodaril postup podľa predchádzajúceho bodu, zatelefonujem na Bytterm a.s., ktorý zabezpečuje 24 h havarijnú službu, na t.č. 041 / 7633396

V pripade vzniknutej škody zatopením z radiatora, je možné túto škodu likvidovať ako poistnu udalostť cez Bytterm a.s.,  Žilina.  
Kontakt na pracovníka : p. Turčáková Iveta, tel. č.: 0911 750 053
 

Ak chcem vymeniť radiátor? 

 • ak výmenu radiátora hradím ja, zatelefonujem na Bytterm a.s. na t.č. 0903/543143 p. Šustek. Ten mi vysvetlí ďalší postup.
 • ak výmena radiátora bude hradná z fondu opráv, požiadam domového dôverníka

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac