Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajovV zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), v súlade s článkom 13 a 14 GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie :


Prevádzkovateľ osobných údajov :

    BYTTERM, a.s. , sídlo : Saleziánska 4, 010 77 Žilina, Slovenská republika, IČO : 315 847 05, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu v Žiline, oddiel SA, vložka č. 156/L, kontaktné údaje tel.: 041/7249100, e-mail: podatelna@bytterm.sk

Osobné údaje :

    Sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Zodpovedná osoba :

     Je osoba určená prevádzkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Na túto osobu sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť písomne na našej e-mailovej adrese : zodpovednaosoba@somi.sk, telefonicky na 041/7249100 alebo na adrese : BYTTERM, a.s. , Saleziánska 4, 010 77 Žilina.

Oprávnená osoba :

    Je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu u prevádzkovateľa.  Oprávnená osoba zodpovedá za spracúvanie a náležitú ochranu osobných údajov v rozsahu svojej pracovnej činnosti.


Dotknutá osoba :

    Na základe osobných údajov identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov :

    Spracúvanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonník práce č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy.

    Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie výkonu správy, prevádzky a údržby bytového a nebytového fondu, dodávka tepla a teplej vody, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o výkone správy, obhajoba právnych nárokov dotknutých osôb, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov, správa registratúry a výkon vnútorného auditu a iné úlohy vyplývajúce z činnosti správcu.

Doba uchovávania osobných údajov :

    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich so zmluvou o výkone správy, uchováva osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa aplikuje princíp minimalizácie uchovávania. Po uplynutí doby, počas ktorej je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať osobné údaje,  sa tieto kompletne anonymizujú.

Kategórie a skupiny dotknutých osôb :

    Vlastníci bytov a nebytových priestorov, dotknuté osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom.

Kategórie a skupiny osobných údajov :

    Identifikačné údaje vlastníka alebo nájomcu a všetky údaje nevyhnutné na plnenie povinností správcu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 Tretie subjekty s prístupom k osobným údajom :

    Pre zaistenie riadneho fungovania prevádzkovateľa majú prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, audítorov a ďalšie osoby, u ktorých je to nevyhnutné pre plnenie zmluvných / predzmluvných povinností.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie :

    Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb neprenáša do tretej krajiny a ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania :

    K automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v informačných systémoch prevádzkovateľa nedochádza.

Práva dotknutej osoby :

-  právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,
-  právo na opravu osobných údajov,
-  právo na vymazanie osobných údajov,
-  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
-  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
-  právo na prenosnosť osobných údajov,
-  právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
-  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR,
   Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotektion.gov.sk.

Ostatne informovania :

  o spracovaní osobných údajov pre verejnosť v rámci GDPR nájdete na tomto mieste : Ostatne informovania

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac